Tuesday, October 04, 2011

Hoe Raines Rules opdrachtgevers kan helpen bij IT-investeringen

Raines Rules zijn een aantal simpele regels waaraan IT-investeringen moeten voldoen voor accordering door de President van de Verenigde Staten. Deze regels voor IT zijn in 1996 opgesteld door Franklin D. Raines, die toendertijd directeur was van het Office of Management and Budget, één van de executive offices van de President.

In ons land is Rijks-CIO Maarten Hillenaar een fan van de Raines Rules. Hij ziet bij IT-investeringen door de overheid zonder meer een rol weggelegd voor de Raines Rules. Hiermee kunnen zo in het voortraject van elk project vastgesteld worden wat een IT-investering financieel en beleidsinhoudelijk moet opleveren. Verder of de investering voldoet aan de referentie-architectuur en of alle beschikbare standaarden zijn gebruikt. Verder moet ook nagegaan worden of het al ergens is uitgevoerd.

"We willen als cio's binnen de rijksoverheid over dit instrumentarium kunnen beschikken om onze beleidsmakers te adviseren bij risicovolle ict-projecten," aldus Hillenaar.

Maar ook voor het bedrijfsleven kan het pakket Raines Rules een goed instrument zijn, vooral als het om grote IT-investeringen gaat.

Aandachtspunten voor een opdrachtgever zijn hierbij:

1. De ICT-oplossing moet de kernprocessen van de organisatie ondersteunen.

2. Zijn er alternatieven in de private sector? Zijn er andere (overheids)organisaties die het proces efficiënt kunnen ondersteunen?

3. Processen dienen zo simpel, goedkoop en effectief mogelijk gemaakt worden, met speciale aandacht voor gebruik van (commerciële) bestaande oplossingen.

4. ROI moet risk-adjusted zijn in samenhang met de complexiteit van het project, de managementcapaciteiten van de opdrachtgever, de kans op kosten- en tijdoverschrijding, en het risico van onder- of nonperformance.

5. De ICT-oplossing moet consistent zijn met al ontwikkelde informatiearchitecturen. Hierbij is de integratie van proces- en informatiestromen met de technologie die de kernprocessen moet realiseren van belang.

6. De opdrachtgever dient risico's te beperken, zoals alleen gebruik maken van volledig geteste pilots, simulaties, of prototypes. Hierbij is van belang doelstellingen te formuleren om vervolgen deze te testen en meten voor de uitrol.

7. Het ICT-project dient opgedeeld te worden in zo klein mogelijke deeloplossingen die elk aantoonbaar een eigen rendement hebben onafhankelijk van de nog te realiseren gedeeltes.


8. Risico's tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dienen gebalanceerd te worden. Dit omvat optimaal gebruik maken van reeds bestaande commercieel beschikbare technologieën.

Voor zowel overheden als het bedrijfsleven is het zaak met een leverancier in zee te gaan die al jaren volgens deze Raines Rules werkt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op. U kunt mij ook bereiken via Tip Top PR www.tiptoppr.com

No comments: